Παράταση της προθεσμίας υποβολής των Ηλεκτρονικών Αρχείων Εργοδοτών ΕΤΕΑ

Παράταση δίνεται στην υποβολή των ηλεκτρονικών αρχείων της ΕΤΕΑ, η οποία με εγκύκλιό της δίνει τη δυνατότητα υποβολή έως τις 31/12/2015.

Με τις διατάξεις των άρθρων 35 - 48 του ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α') συστάθηκε και λειτουργεί από 01.07.2012 το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ). Στο ΕΤΕΑ εντάχθηκαν και οι Τομείς ΤΕΑΥΕΚ, ΤΕΑΠΟΖΟ, ΤΕΑΕΙΓΕ, ΤΕΑΥΝΤΠ και ΤΕΑΧ του τ. ΤΕΑΙΤ. Οι ασφαλισμένοι των εν λόγω Τομέων υπάγονται πλέον στην ασφάλιση του ΕΤΕΑ, από το οποίο Θα λάβουν την επικουρική τους σύνταξη, όταν Θεμελιώσουν το αντίστοιχο δικαίωμα.

 Βασική μεταρρυθμιστική τομή στην υφιστάμενη διαδικασία ασφάλισης που επιφέρει η σύσταση και λειτουργία του ΕΤΕΑ αποτελεί η πρόβλεψη της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν.4052/2012 για τήρηση των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλονται για κάθε εργαζόμενο στην ατομική του μερίδα και η εκ των σωρευμένων κεφαλαίων αυτής καταβολή της σύνταξής του.

Σύμφωνα με το άρθρο 63, παρ.7 του ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α"), «...Οι εργοδότες που απασχολούν μισθωτούς που υπάγονται στην ασφάλιση των οργανισμών ΤΕΑΙΤ και ΤΑΠΙΤ, υποχρεούνται εκτός από την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, να αποστέλλουν στους φορείς αυτούς, σε ηλεκτρονική μορφή τη μισθολογική κατάσταση επί των αποδοχών της οποίας έχουν υπολογιστεί οι εισφορές, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για την καταβολή των εισφορών. ... », πέραν των λοιπών προβλεπόμενων υποχρεώσεών τους.

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4225/2014 (ΦΕΚ 2/Α'), από 01.12.2013 η ασφάλιση στο ΕΤΕΑ και η καταβολή των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών υπέρ αυτού εντάσσονται στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (ν.2971/2001 και ν.4111/2013).

Στο πλαίσιο δημιουργίας της ατομικής μερίδας για κάθε εργαζόμενο —ασφαλισμένο στο ΕΤΕΑ και εγγραφής σ' αυτή όλων των καταβληθέντων ποσών που αφορούν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ αυτού, απαιτείται η συγκέντρωση των αρχείων μισθοδοσίας και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών στους τραπεζικούς λογαριασμούς, όλων των ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ που προέρχονται από τους ανωτέρω Τομείς του τ. ΤΕΑΙΤ, σε ηλεκτρονική  πλέον μορφή, ώστε να είναι δυνατή η αξιοποίησή τους για την υλοποίηση αυτής της επιταγής του ν.4052/2012. Κατόπιν τούτων καλούνται όλοι οι εργοδότες, σε εφαρμογή και των προβλέψεων της παρ. 7 του άρθρου 63 του ν.3996'2011, να αποστείλουν στο ΕΤΕΑ, σε ηλεκτρονική μορφή, το σύνολο της πληροφορίας σχετικά με την δήλωση της ασφάλισης (μισθολογικές καταστάσεις) και την καταβολή των αντίστοιχων εισφορών (κατάθεση σε τράπεζα) μέχρι και την περίοδο 110ς,2013, για το σύνολο των εργαζομένων τους, πρώην ασφαλισμένων στους Τομείς ΤΕΑΥΕΚ, ΤΕΑΠΟΖΟ, ΤΕΑΕΙΓΕ, ΤΕΑΥΝΤΠ και ΤΕΑΧ του τ. ΤΕΑΙΤ και νυν ασφαλισμένων στο ΕΤΕΑ. Η αποστολή των ηλεκτρονικών αρχείων θα γίνεται για μεν τους εργοδότες του τ. ΤΕΑΥΕΚ μέσω της ιστοσελίδας του ΕΤΕΑ, στην οποία έχει δημιουργηθεί σχετική "διαδικτυακή πύλη", για δε τους εργοδότες των λοιπών Τομέων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΑ www.etea.gvν.gr παρατίθενται οι προδιαγραφές σχετικά με την απαιτούμενη γραμμογράφηση των προς αποστολή ηλεκτρονικών αρχείων κατά Τομέα του τ. ΤΕΑΙΤ και πληροφορίες —οδηγίες για τον τρόπο αποστολής τους ανάλογα με τον Τομέα ασφάλισης.

Παράταση υποβολής Ηλεκτρονικών αρχείων εργοδοτών ΕΤΕΑ έως 31/12/2015. 

0 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΤΕΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΠΟΤΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1.    Γρ. Υποδιοικητών ΕΤΕΑ

2.    Υπουργείο Εργασίας, Κοιν. Ασφ. & Κοιν. Αλληλεγγύης Γενική Γραμματεία Κοιν. Ασφαλίσεων Σταδίου 29, 10110 Αθήνα

3.    Κεντρική Ένωση ΕπιμελητηρίωνΑκαδημίας 6, 106 71 Αθήνα

4.    Σ.Ε.Β.Ξενοφώντος 5, 105 57 Αθήνα 

 5.    Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών και Ε Π Ε Πανεπιστημίου 16, 106 72 ΑΘήνα

 6.    Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βόρειας Ελλάδας Προμηθέως 32, 546 29 0εσ/νίκη

7.    Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αττικής και Πειραιώς Ακαδημίας 15, 106 71 Αθήνα

8.    Ένωση Ελληνικών Τραπεζών Μασσαλίας 1 και Σόλωνος, 106 80 Αθήνα

9.    Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος Μητροπόλεως 12-14, 105 63 Αθήνα

10.  Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπορικών Κλαδικών Οργανώσεων Λυκαβηττού 7, 106 72 Αθήνα

11.  Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών Ακτή Μιαούλη 85 , 185 37 Πειραιάς

 12.  Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας Σταδίου 24 , 105 64 Αθήνα

 13.  Γ.Σ.Ε.Ε. 28ης Οκτωβρίου 69, 104 34 Αθήνα

14.  Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών Κάνιγγος 27 , 10682 Αθήνα

15.  ‘Ενωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ιουλιανού 42-46, 104 34 Αθήνα

16.  Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα

 17.  Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών Ακαδημίας 7, 10671 Αθήνα

18.  Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσ/νίκης Τσιμισκή 29 , 546 24 Θεσ/νίκη

19.  Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά Λουδοβίκου 1 Πλ. Οδησσού , 185 31 Πειραιάς

20.  Ομοσπονδία Επαγγελματιών Εμπόρων Νομού Θεσ/νίκης Αριστοτέλους 3, 546 24 Θεσ/νίκη

 21.  Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου Κανακάρη 46 - 52, 262 21 Πάτρα

 22.   Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα

 23.   Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών Ελ. Βενιζέλου 44, 106 79 Αθήνα

24.   Επαγγελματικό Επιμελητήριο ΠειραιάΑγ. Κων/νου 3, 185 31 Πειραιάς

25.   Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ελλάδας Ιουλιανού 42-46, 104 34 Αθήνα

 26.   Π.Ο. Κ.Κ. Μενάνδρου 54, 104 31 Αθήνα

Στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ καταθέσεις μισθωτών & εταιριών που δεν έχουν δηλωθεί στο Ε1

Kontra Web TV

Live streaming από το

Αρχείο ΠΟΛ

Όλες οι τελευταίες φορολογικές ενημερώσεις από την

Παν. Παντελής & Συνεργάτες

Περιοχή μελώνOnline επισκέπτες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 34 επισκέπτες και κανένα μέλος